Moc jest w Tobie…. relacja z warsztatu.

TEN CEL JEST JU? MJ – REALIZACJA MARZE? PRAGNIENIE… WIARA…. DZIA?ANIE… Kilka miesi?cy temu sko?czy?am kurs Silva Life Akademia Rozwoju Avida, Bo?ena Lewicka Jest to metoda oparta na wej?cie w stan alfa (cz?stotliwo?? fal mzgowych 8-13 Hz), osi?gany najcz??ciej w p?ytszej fazie snu, stan zaraz po przebudzeniu lub tu? przed snem. Organizm nasz ma wtedy […]

Oczekiwania. Do czego to prowadzi?

Czy mam prawo oczekiwa?? Do czego mnie to zaprowadzi?o? Tak d?ugo czeka?am, aby kto? lub co? odpowiedzia?o na moje wo?anie, na moje wyobra?enia, niezaspokojone potrzeby, niezadowolenie w ?yciu. Tak d?ugo mia?am oczekiwania, i nikt, nic nie mog?o spe?ni? moich oczekiwa?, bo gdy tylko si? uda?o je spe?ni?, ja wymy?la?am kolejne…, trudniejsze. I znw przychodzi?a z?o??, […]

Nie chc? tego.! Mroczna opowie?? odziedziczona po przodkach.

95%  nas, ktra nami rz?dzi, to pod?wiadomo??, to przekonania, to nasza rodzina, nasz rd. Jeste?my zbiorem zapisanych historii swoich przodkw. Historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie, przez dziadkw, przez rodzicw. Ich pogl?dw na temat zwi?zkw, ich przekona? na temat zdrowia, swojego cia?a, pieni?dzy, relacji. To co teraz o sobie my?lisz, Twoja pewno?? siebie, wynika z […]

Czy mog? zacz?? od nowa..? Czy mam wybr?

Uwolnij swoje emocje, rozpoznaj swoje cele, odnajd? sam? siebie, by zacz?? cieszy? si? ?yciem. Prezentuj? Ci 5 krokw, ktre pomog? Ci zacz?? inaczej czu?, my?le?, dzia?a? i ?y?. Zdolno?? wyboru jest najpot??niejszym narz?dziem, jakie mamy w umy?le. To od Ciebie zale?y, czy wybierzesz moc, ktra jest w Tobie, by ?wiadomie decydowa? o tym, czego pragniesz. […]