Twoje życie jest

w Twoich rękach

Iwona Jędral

Moc jest w Tobie…. relacja z warsztatu.

TEN CEL JEST JU? MJ – REALIZACJA MARZE?
PRAGNIENIE…
WIARA….
DZIA?ANIE…
Kilka miesi?cy temu sko?czy?am kurs Silva Life Akademia Rozwoju Avida, Bo?ena Lewicka
Jest to metoda oparta na wej?cie w stan alfa (cz?stotliwo?? fal mzgowych 8-13 Hz), osi?gany najcz??ciej w p?ytszej fazie snu, stan zaraz po przebudzeniu lub tu? przed snem. Organizm nasz ma wtedy dobre mo?liwo?ci przyswajania wiedzy, posiada wtedy najwy?sz? jako?? stanu odpr??enia i rozlu?nienia ca?ego cia?a. W tym stanie ?atwiej nawi?zujemy kontakt z nasz? intuicj?. Dzieci od 7 do 14 roku ?ycia funkcjonuj? przy dominuj?cych cz?stotliwo?ciach fal alfa, z ?atwo?ci? ch?on? i zapami?tuj?.
Podczas wej?cia w stan alfa, w stanie g??bokiego relaksu, rozlu?nienia fizycznego i umys?owego mamy nast?puj?ce korzy?ci:
– poprawa zdrowia
– zwi?kszenie odporno?ci na stres
– stabilizacja ci?nienia
– wzmacnia si? nasz uk?ad odporno?ciowy
– lepiej s?yszymy g?os intuicji
– poprawia si? nasza pami?? i mamy mo?liwo?? w??czenia indywidualnej wyobra?ni.
Wiele naukowych bada? mwi o tym, ?e cz?owiek w stanie alfa umys?u ma dost?p do obydwu p?kul mzgu, lewej – logicznej, analitycznej i prawej – intuicyjnej, twrczej, wizualnej. Najwi?ksze sukcesy w ?yciu osi?gaj? w?a?nie ludzie, ktrzy u?ywaj? obydwu p?kul mzgu.
Jako dzieci, cz?sto i nie?wiadomie, nasz mzg, cia?o zapami?tuje negatywne programy, oparte na podstawie tego co widzieli?my, do?wiadczyli?my.
Je?eli kto? kiedy? powiedzia? do mnie, ?e Ty nie mo?esz mwi? publicznie bo masz wad? wymowy, bra? udzia?u w wyst?pach czy akademii, to ja w to uwierzy?am i to by?a moja prawda. Prawda, ktra powodowa?a, ?e na sam? my?l o tym, ?e mam si? odezwa? trz?s?am si? i mwi?am jeszcze niewyra?nej. Unika?am takich sytuacji i chowa?am si? w k?t, ze strachu, ?e zostan? wy?miana i odrzucona. A moje cia?o, moja dusza tak bardzo chcia?y wyj?? z ukrycia, chcia?y do ludzi, chcia?y mwi?.
Metoda SILVY jest technik? programowania naszego umys?u, pozwala zmienia? negatywne programy i tworzy? pozytywne. Pozwa?a osi?ga? cele i realizowa? marzenia, ale do tego potrzebne jest jeszcze kilka rzeczy:
WIARA, ?e to co chcesz zrobi?, osi?gn?? jest mo?liwe
PRAGNIENIE, musisz wiedzie? co chcesz i ca?ym sob? pragn?? tego, mimo r?nych przeszkd pragn?? ca?ym cia?em,
SYSTEMATYCZNE DZIA?ANIA, z oczekiwaniem, ?e to czego pragn?, pr?dzej czy p?niej stanie si? faktem.
I TO SI? STA?O
Stosuj?c metod?, wykreowa?am rzeczywisto??, 3.11.2021 poprowadzi?am na ?ywo, swj pierwszy warsztat „Moc jest w Tobie” – warsztat g??bokich zmian i odkrywania siebie. Moje marzenie si? zrealizowa?o, ze spokojem i zaufaniem mwi?am do ludzi. W pi?knej sali, z odwag? stan??am by zrealizowa? swoje pragnienie. Dlatego wiem, ?e wszystko co sobie wymarzysz, wszystko co jest Twoim celem mo?e zosta? zrealizowane. Tylko musisz wiedzie? co chcesz zrobi?, co chcesz osi?gn??, dok?adnie, najlepiej zapisz to, zapisz te? dat?, do kiedy to ma si? wydarzy?. Niech Twj mzg dostanie ju? konkretne informacje. Poczuj jak si? czujesz maj?c ju? to, zobacz pod zamkni?tymi powiekami jak realizuje si? Twoje marzenie, jak si? wtedy czujesz i zapami?taj te uczucia i zapisz.
Mi si? uda?o, Tobie te? si? uda, tylko si? odwa?.

Podziel się z Przyjaciółmi:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Newsletter

Zapisz się na mój newsletter i odbieraj raz na 2 tygodnie praktyczne zadania, które rozwijają Ciało, Umysł i Ducha.

W PREZENCIE OTRZYMASZ
MEDYTACJĘ SAMOREALIZACJI

.